Altres Races

CABRA PIRENAICA

Característiques genèriques:

Agrupa animals de caracterització sexual bé definida, de perfil recte, eumètrics i de proporcions mitges, amb tendència a l'allargament.